PATVIRTINTA

Palangos Stasio Vainiūno meno

mokyklos direktoriaus

2016 m. gruodžio 30 d.

įsakymu Nr. V-39

 

PALANGOS STASIO VAINIŪNO MENO MOKYKLOS 2017-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA


I. BENDROSIOS PROGRAMOS NUOSTATOS

1. Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programa (toliau – Programa) skirta korupcijos prevencijai ir korupcijos pasireiškimo galimybėms mažinti Palangos Stasio Vainiūno meno mokykloje. Korupcijos prevencijos programa parengta vadovaujantis 2002 m. gegužės 28d. Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu Nr. IX-904, Lietuvos Respublikos nacionaline kovos su korupcija 2015–2025 programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Seimo 2015 m. kovo 10 d. nutarimu Nr. XII-1537, Palangos miesto savivaldybės kovos su korupcija 2015–2017 metų programa, patvirtinta Palangos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T2-352.

2. Pagrindinės programoje vartojamos sąvokos:

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių mokykloje elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose numatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams;

Korupcijos prevencija – korupcijos priežasčių, sąlygų atskleidimas ir šalinimas sudarant ir įgyvendinant tam tikrų priemonių sistemą, taip pat poveikis asmenims, siekiant atgrasinti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo.

3. Programos tikslas – užtikrinti korupcijos prevenciją Mokykloje, siekti kompleksiškai šalinti neigiamas sąlygas, skatinančias korupcijos atsiradimą, siekti asmenis atriboti nuo korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų darymo bei kitų veiksmų, kurie didina korupcijos sklaidą Mokykloje, atlikimo. Programa siekiama paskatinti visuomenę reikšti nepakantumą korupcijai, sustiprinti visuomenės paramą korupcijos prevencijos priemonėms įgyvendinti, užtikrinti glaudesnį Mokyklos bendradarbiavimą su vyriausybinėmis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, kitais asmenimis, ginant prigimtines ir kitas bendras žmogaus teises ir laisves.

4. Programa parengta 3 metų laikotarpiui.

 

II. SITUACIJOS ANALIZĖ

5. Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla – savivaldybės biudžetinė įstaiga, savo veiklą grindžia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, savivaldybės administracijos direktoriaus, švietimo skyriaus vedėjo įsakymais.

6. Pagrindinė veiklos rūšis – vaikų ugdymas pagal neformaliojo švietimo programas.

7. Vykdydama pagrindines veiklas, mokykla išduoda Lietuvos Respublikos Neformaliojo švietimo pažymėjimus. Išduodant šiuos dokumentus, laikomasi griežtos atsiskaitomybės Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui.

8. Mokyklos interneto tinklalapyje skelbiama planuojamų metinių pirkimų suvestinė, supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės.

9. Direktorius kasmet teikia veiklos ataskaitas Mokyklos tarybai, Mokytojų tarybai ir Palangos miesto savivaldybės tarybai.

10. Direktorius ir mokyklos darbuotojai, turintys administravimo įgaliojimus, teikia privačių interesų deklaracijas.

11.Ugdytiniai ir jų tėvai supažindinami su mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka mokykloje.

 

III. PROGRAMOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

12. Programos tikslai:

12.1. siekti mažinti korupcijos pasireiškimo galimybių atsiradimą;

12.2. užtikrinti skaidrią ir veiksmingą veiklą mokykloje;

12.3. ugdyti jaunų žmonių antikorupcines nuostatas, nepakančią korupcijos augimui pilietinę poziciją.

13. Programos uždaviniai:

13.1. užtikrinti veiksmingą ir kryptingą ilgalaikį korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą Mokykloje;

13.2. siekti, kad visų sprendimų priėmimo procesai būtų skaidrūs, atviri ir prieinami mokyklos bendruomenei;

13.3. didinti antikorupcinio švietimo sklaidą mokykloje;

13.4. Mokykloje vykdyti akcijas, renginius, seminarus korupcijos prevencijos klausimais.

 

IV. SIEKIAMI REZULTATAI

14. Siekiami rezultatai:

14.1. ugdyti nepakantumą korupcijai;

14.2. sumažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę;

14.3. padidinti visuomenės pasitikėjimą mokykla;

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Programa įgyvendinama pagal Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos 2017-2019 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas (priedas).

16. Už konkrečių Programos priemonių įgyvendinimą pagal kompetenciją atsako priemonių plane nurodyti vykdytojai.

17. Programos ir jos priemonių įgyvendinimo plano projektą rengia Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos darbuotojas, atsakingas už korupcijos prevenciją.

18. Programa skelbiama mokyklos interneto svetainėje.

19. Programa įsigalioja nuo 2017 m. sausio 1 dienos.