PALANGOS STASIO VAINIŪNO MENO MOKYKLOS 2017-2019 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil.

Nr.

 

 

Priemonės pavadinimas

 

 

Įvykdymo terminas

Vykdytojai

1.

 

Paskirti asmenį, atsakingą už korupcijos prevenciją ir kontrolės vykdymą.

 

2017 m. I ketvirtis

Direktorius

2.

 

Supažindinti mokyklos bendruomenę su Korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planu.

2017 m. II ketvirtis

Direktorius

3.

 

Mokyklos interneto tinklapyje skelbti planuojamų pirkimų suvestines, mokyklos viešųjų pirkimų taisykles, kitą privalomą skelbti informaciją apie viešuosius pirkimus

Nuolat

Direktorius,

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

4.

 

Peržiūrėti darbuotojų pareigybių aprašymus ir esant būtinybei įtraukti antikorupciniu požiūriu svarbias nuostatas bei teisinės atsakomybės priemones.

Esant būtinybei

Direktorius

 

5.

 

Teikti veiklos ataskaitą Mokytojų tarybai, Mokyklos tarybai ir Savivaldybės tarybai.

Kasmet

Direktorius

6.

 

Nedelsiant informuoti mokyklos direktorių gavus pranešimą apie galimą korupcinę veiklą

Gavus pranešimą

Už korupcijos prevenciją atsakingas asmuo, mokyklos bendruomenė

7.

 

Tirti skundus, pranešimus ir kitais būdais gautą informaciją dėl galimų korupcinio pobūdžio veikų.

Esant būtinybei

Už korupcijos prevenciją mokykloje atsakingas asmuo

8.

 

Paskelbti 2017-2019 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planą mokyklos interneto tinklapyje.

2017 m. II ketvirtis

Už korupcijos prevenciją mokykloje atsakingas asmuo