PATVIRTINTA
Palangos miesto savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr.T2-43

 

PRIĖMIMO Į PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis Priėmimo į Palangos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašas (toliau tekste – Aprašas) reglamentuoja vaikų ir mokinių priėmimą į Palangos miesto savivaldybės įsteigtas neformaliojo vaikų švietimo mokyklas – Sporto centrą, Moksleivių klubą ir Stasio Vainiūno muzikos mokyklą (toliau tekste –Mokyklos).
2. Į Mokyklas priimami Palangos miesto savivaldybės teritorijoje gyvenantys vaikai bei mokiniai, kurie mokosi Palangos miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklose.
3. Būreliai, grupės ar klasės komplektuojami Mokyklos direktoriaus įsakymu.
4. Vaikai ir mokiniai į Mokyklas priimami pagal tėvų, globėjų ar rūpintojų pateiktus prašymus Mokyklos direktoriui. Prašyme nurodoma:
4.1. vaiko ar mokinio vardas, pavardė, gimimo data, gyvenamoji vieta;
4.2. būrelis, grupė ar klasė, kurią nori lankyti vaikas ar mokinys;
4.3. tėvų ar globėjų adresas, telefonas.
4.4 Prie prašymo pridedama vaiko ar mokinio sveikatos būklės pažymos kopija.
5. Prašymai registruojami prašymų registravimo knygoje.
6. Vaikų ir mokinių priėmimas įforminamas dvišale mokymo sutartimi. Sutartyje aptariami įstaigos ir asmens įsipareigojimai, atsakomybė už jų nevykdymą.
7. Abu sutarties egzempliorius pasirašo Mokyklos direktorius ir prašymo pateikėjas.
8. Mokymo sutartis registruojama mokymo sutarčių registravimo knygoje.

 

II. PRIĖMIMAS Į PALANGOS STASIO VAINIŪNO MUZIKOS MOKYKLĄ

9. Palangos Stasio Vainiūno muzikos mokykloje (toliau tekste – Muzikos mokykla) veikia muzikos ir dailės skyriai (Palangos miesto savivaldybės tarybos sprendimu gali veikti ir kiti skyriai):
9.1. muzikos skyrių sudaro akordeono, chorinio dainavimo, fortepijono, gitaros, liaudies instrumentų – kanklių ir birbynės, pučiamųjų instrumentų – fleitos, klarneto,saksofono, trimito ir trombono, smuiko ir kt. klasės;
9.2. dailės skyrių sudaro pradinio ir pagrindinio dailės ugdymo klasės.
10. Mokiniai gali rinktis šias ugdymo programas:
10.1. muzikos skyriuje:
10.1.1. ankstyvojo muzikinio ugdymo (trukmė – 1-2 metai);
10.1.2. pradinio muzikinio ugdymo (trukmė – 3 metai);
10.1.3. pagrindinio muzikinio ugdymo (trukmė – 3-4 metai);
10.1.4. muzikos mėgėjų ugdymo;
10.1.5. išplėstinio muzikinio ugdymo (trukmė – 1-2 metai);
10.2. dailės skyriuje:
10.2.1 pradinio dailės ugdymo (trukmė – 1-2 metai);
10.2.2. pagrindinio dailės ugdymo (trukmė – 4 metai).
11. Ugdymo programos, jų struktūra ir trukmė gali keistis atsižvelgiant įšvietimo ir mokslo ministro patvirtintus programinius reikalavimus ir (ar) ugdymo planus.
12. Į Muzikos mokyklą priimami 5-16 metų amžiaus mokiniai. Mokiniai į Muzikos mokyklą priimami atsižvelgiant į tėvų ir vaikų pageidavimus, vaiko gebėjimus, amžių ir interesus, meninių duomenų patikrinimo rezultatus bei mokyklos galimybes.
13. Informacija apie mokinių priėmimą į Muzikos mokyklą skelbiama gegužės mėnesį.
14. Muzikos mokykla paskutinę gegužės mėnesio savaitę rengia konsultacijas stojantiesiems.
15. Meninių duomenų patikrinimą vykdo Muzikos mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija. Mokinių meniniai duomenys vertinami 10 balų sistema.
16. Mokinių meninių duomenų patikrinimas ir priėmimas į Muzikos mokyklą vykdomas pirmąją birželio savaitę.
17. Mokiniai į Muzikos mokyklą priimami direktoriaus įsakymu, vadovaujantis komisijos pateiktu meninių duomenų vertinimo protokolu.
18. Muzikos ir dailės skyriaus klasių komplektavimą organizuoja Muzikos mokyklos direktorius. Klasės sukomplektuojamos iki mokslo metų pradžios.
19. Minimalus mokinių skaičius klasėje – 8, maksimalus – 15.
20. Atsiradus laisvoms vietoms, Muzikos mokyklos direktoriaus įsakymu, rugsėjo mėnesį skelbiamas papildomas mokinių priėmimas. Išimties tvarka mokinys galibūti priimamas į Muzikos mokyklą ir per mokslo metus.
21. Mokiniai, atvykę iš kitų muzikos ir meno mokyklų, esant galimybei, Muzikos mokyklos direktoriaus įsakymu priimami pateikus prašymą ir pažymą iš anksčiau lankytos mokyklos.
22. Itin gabūs mokiniai direktoriaus įsakymu sudarytos komisijos siūlymu galibūti priimami į aukštesnę klasę.
23. Į Muzikos mokyklos muzikos skyrių priimami 5-16 metų amžiaus vaikai.
24. Mokytis pagal ankstyvojo muzikinio ugdymo programas priimami 5-7 metų vaikai.
25. Mokytis pagal pradinio muzikinio ugdymo programas priimami:
25.1. pasirinkusiems fortepijono, smuiko, fleitos, klarneto klases – 7-9 metų mokiniai;
25.2. pasirinkusiems akordeono, birbynės, gitaros, kanklių, saksofono, trimito, trombono, klases – 7-12 metų mokiniai;
25.3. pasirinkusiems chorinio dainavimo klasę – 7-10 metų mokiniai.
26. Mokiniai mokytis pagal pagrindinio muzikinio ugdymo programas priimami baigę pradinio muzikinio ugdymo programą.
27. Mokiniai, nesimokę Muzikos mokykloje ir vyresni nei 14 metų, gali būti priimami mokytis pagal muzikos mėgėjų ugdymo programą.
28. Į dailės skyrių priimami 8-16 metų mokiniai.
29. Mokytis pagal pradinio dailės ugdymo programą priimami 8-10 metų mokiniai.
30. Mokytis pagal pagrindinio dailės ugdymo programą priimami 11-16 metų mokiniai.
31. Muzikos mokyklos teikiamos neformaliojo švietimo paslaugos mokamos.
32. Neformaliojo švietimo teikiamų paslaugų mokesčio dydį nustato Palangos miesto savivaldybės taryba.