Apie mokyklą

mokykla_

Šiandieninė meno mokykla – ryškus miesto kultūros židinys. Šiuo metu mokykloje mokosi 372 mokiniai, dirba 38 mokytojai, kurie ugdo vaikus fortepijono, styginių (smuiko ir gitaros), pučiamųjų (fleitos, klarneto, saksofono, trimito, trombono, tūbos, eufonijos), liaudies instrumentų (kanklių, birbynės, akordeono), chorinio dainavimo, muzikos teorijos, antrojo instrumento ir dailės skyriuose.

Mokykloje vykdomos ankstyvojo muzikinio ugdymo 5-7 metų vaikams, pradinio muzikinio ugdymo 7-12 metų mokiniams, pagrindinio muzikinio ugdymo 12-16 metų mokiniams, muzikos mėgėjų ugdymo, pradinio dailės ugdymo 9-11 metų mokiniams, pagrindinio dailės ugdymo 11-16 metų mokiniams programos.

Kasmet geriausi mokyklos mokiniai dalyvauja respublikiniuose, tarptautiniuose konkursuose, tampa šių konkursų laureatais ir diplomantais. Mokyklos kolektyvai ir solistai dažnai koncertuoja bendrojo lavinimo mokyklose, darželiuose, senelių globos namuose, miesto visuomenei. Mokyklos kolektyvai – jaunių ir jaunučių chorai, styginių instrumentų ansamblis, liaudies instrumentų ansamblis, pučiamųjų ir akordeonininkų orkestrai – respublikinių ir Pasaulio lietuvių dainų švenčių, tarptautinių festivalių ir projektų dalyviai.

Mokyklos vizija

Palangos Stasio Vainiūno meno mokykla – meninio ugdymo ir mokymosi centras, atviras įvairių poreikių ir gebėjimų vaikams, jaunuoliams ir suaugusiems.

Misija

Teikti profesionalius akademinius pasirinktos meno srities pažinimo pagrindus, atskleisti, ugdyti ir puoselėti asmens prigimtines galias, individualybę ir talentą, atsižvelgiant į poreikius, gebėjimus bei galimybes. Ugdyti asmenybę – kūrybingą ir kultūringą savo valstybės pilietį, gebantį sėkmingai įsilieti į miesto, šalies kultūrinę erdvę.

Strateginis tikslas

Tęsiant akademines meninio ugdymo tradicijas, atsiliepti į dabarties aktualijas ir siekti tapti modernia meno mokykla, teikiančia kokybišką meninį ugdymą įvairių poreikių ir gabumų vaikams ir jaunuoliams, padedančia ruošti jaunimą aktyviai gyventi ir kurti besikeičiančioje ateities visuomenėje.

Prioritetai

1. Meninio ugdymo kokybės, efektyvumo ir įvairovės didinimas.
2. Palankių ir saugių ugdymo ir ugdymosi sąlygų mokykloje užtikrinimas.