METODINĖ VEIKLA

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos veikla

Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų registracija į renginius (kursai, seminarai, konferencijos, atviros pamokos)

Mokytojai, direktorius, pavaduotojas ugdymui profesines kompetencijas tobulina pagal neformaliojo švietimo kvalifikacijos tobulinimo programas, savišvietos būdu, dalyvaudami mokyklos vykdomoje ilgalaikėje 40 val. kvalifikacijos programose mokymuose „Emocinio intelekto svarba meninio ir įtraukiojo ugdymo procese“, „Skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimas“, kitose kvalifikacijos tobulinimo programose, gerosios patirties renginiuose ir seminaruose atitinkančiuose mokyklos veiklos tikslus ir uždavinius Palangos ŠPT, LMTA, Kretingos, Klaipėdos, Plungės, Šilutės, Vilniaus ir kituose pedagogų švietimo centruose pagal pateiktas veiklos programas.

Mokytojai profesines dalykines kompetencijas tobulina savišvietos būdu, seminaruose, dalyvaudami ugdomosios veiklos stebėjimuose ir aptarimuose, praktinės veiklos refleksijoje ir kituose renginiuose, mokymuose skirtuose konkursinių programų rengimui, jų atlikimui ir dalyvaujant specializuotuose konkursuose su mokiniais.

Kvalifikacijos tobulinimas rekomenduojamas šiomis kryptimis:

1. Emocinio intelekto ir įtraukiojo ugdymo;

2. IT įgūdžių tobulinimo;

3. Dalykinių profesinių kompetencijų tobulinimo;

4. Motyvacijos mokyti(is) skatinimo;

5. Kaitos procesai ir tendencijos šiandienos Lietuvos švietimo sistemoje.

Metodinė veikla – neatsiejama mokytojų veiklos ir kvalifikacijos tobulinimo dalis.

Vertinimo kriterijus – didėjanti dalis darbuotojų, dalyvaujančių kvalifikacijos tobulinimo renginiuose ir taikančių įgytas žinias praktinėje savo veikloje. Įvykdyta bent viena ilgalaikė kryptinga kvalifikacijos tobulinimo programa.

Eil. Nr.PriemonėVykdymo terminas (data)Atsakingas
1234
1. Lietuvos mokinių 29-oji dailės olimpiados 8-12 klasėms miesto etapo organizavimas, vykdymas ir darbas vertinimo komisijoje.2023Raimondas Daukša Larisa Nikolajeva Živilė Malūkaitė
2. Lietuvos dainų šventės ansamblio vakaro tradicinių kanklių programos koordinatorė.2023Jurgita Petkutė-Marcinkienė
3. Ilgalaikės programos „Emocinio intelekto svarba meninio ir įtraukiojo ugdymo procese“.2023-01/06Direktorė, Direktorės pavaduotoja ugymui
4. Renginys, skirtas Laisvės gynėjų dienai, 1991 m. sausio 13-osios įvykiams atminti „Atminties šviesoje“.2023-01-13  Birutė Čepienė, Virginija Juškienė, Alponas Juškys Meno mokykla
5. XI Lietuvos mokinių muzikos olimpiados miesto etapo organizavimas, vykdymas ir darbas vertinimo komisijos darbe.2023-02-06Birutė Čepienė, Daiva Tuzikienė Meno mokykla
6. Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos mokymai: Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo mokymai: ,,Emocinio intelekto svarba meninio ir įtraukiojo ugdymo procese“ II modulis. Lektorius V. Arvasevičius.2023-02-10 9.00-14.00 val.Direktorė, Direktorės pavaduotoja ugdymui
7. Meno mokyklos mokytojų kūrybinių darbų paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai Kovo 11-ajai pažymėti.2023-03-11Gitana Dainiutė Meno mokykla
8. Meno mokyklos mokytojų koncertas Palangos Kurhauze.2023-03-11Virginija Marozaitė Kurhauzo salė
9. Dailės mokytojų kūrybinių darbų paroda, skirta Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai Kovo 11-ajai Kurhauze.2023-03-11Gitana Dainiutė, Kurhauzo salė
10. Metodinė diena „Muzikos ir meno mokyklų veiklos aktualijos“.  2023-04Direktorė, Loreta Žulkuvienė Meno mokykla
11. Dalyvavimas Žemaitijos krašto muzikos ir meno mokyklų festivalyje – seminare „Smuikas – mano draugas“.2023-04Virginija Marozaitė Rietavo Mykolo Oginskio meno mokykla
12. Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos mokymai: ,,Emocinio intelekto svarba meninio ir įtraukiojo ugdymo procese“ III modulis.2023-04/05  Direktorė, Direktorės pavaduotoja ugdymui
13. Dalyvavimas Menų mokyklinio brandos egzamino vertinimo komisijos darbe.2023-05Danguolė Baravykienė Raimondas Daukša Gitana Dainiutė
14. Baigiamųjų dailės darbų vertinimo komisijos nariai2023-05Danguolė Baravykienė Gitana Dainiutė Ieva Litvaitytė Audronė Bukauskienė
15. Darbas baigiamųjų muzikos dalykų vertinimo komisijoje.2022-05-01, 03, 10, 13Metodinių grupių pirmininkai Meno mokykla
16. Darbas stojančiųjų į Meno mokyklą meninių duomenų patikrinimo komisijoje.2023-05-30 2023-06-02Gitana Dainiutė Danguolė Baravykienė, Meno mokykla
17.XXIX Tarptautinis akordeono festivalis seminaras praktikumas „Palanga 2022“.   Dalyvavimas organizaciniame komitete ir meistriškumo pamokose su mokiniais.2023-08Nijolė Daukšienė Meno mokykla. Palangos miesto koncertų salės
18.Nacionalinių instrumentų pedagogų ir kolektyvų vadovų kūrybinė laboratorija.2023-08Jurgita Petkutė-Marcinkienė, Irmantas Mikalonis
19.Ilgalaikė kvalifikacijos tobulinimo programa mokyklos pedagogams „Skaitmeninio raštingumo kompetencijų tobulinimas“2023-09Direktorė, Loreta Žulkuvienė Meno mokykla
20.Renginys „Muzikinės pertraukėlės“, skirtas tarptautinėms Muzikos ir Mokytojų dienoms  paminėti.2023-10Ilona Jurgutytė, Loreta Fridinovienė, Jelena Kravcova Meno mokykla
21.Dailės mokytojų kūrybinių darbų paroda, skirta Tarptautinei mokytojų ir Muzikos  dienai.2023-10Danguolė Baravykienė Gitana Dainiutė Raimondas Daukša Larisa Nikolajeva Audronė Bukauskienė Ieva Litvaitytė Živilė Malūkaitė Meno mokykla
22.Meno mokyklos mokinių ir mokytojų koncertas „Muzikuoju su mokytoju“, skirtas paminėti tarptautinę Mokytojų dieną.2023-10  Virginija Marozaitė Meno mokykla  
23.Muzikos rašto ir kultūros pažinimo, solfedžio, muzikos istorijos atvirų pamokų savaitė, mokinių žinių kokybės patikra ir skyriaus mokytojų pasidalijimas darbo patirtimi. Kolegialaus grįžtamojo ryšio stiprinimas.2023-12-04/08Birutė Čepienė Meno mokykla  
24.Dalyvavimas Etninės kultūros olimpiados vertinimo komisijos darbe2023-12Birutė Čepienė Palanga
25.Mokyklos aplinkos puoselėjimas (stendų tvarkymas).NuolatStanislava Jeleniauskienė Meno mokykla
26.Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos informacijos apie mokinių pasiekimus ir mokyklos veiklą sisteminimas ir viešinimas Mokyklos internetinėje svetainėje www.vainiuno.lt ir mokyklos Facebook`o paskyroje.NuolatRasa Daukšienė, Loreta Žulkuvienė, Audronė Bukauskienė, Raimundas Žilius