Informacija apie laisvas darbo vietas

PALANGOS STASIO VAINIŪNO MENO MOKYKLA SKELBIA ATRANKĄ

Darbo krūvis: 6 kontaktinės valandos per savaitę.
Darbo pradžia: 2022 m. rugsėjo 1 d.
Darbo sutarties rūšis: terminuota.
Darbo pobūdis:
vykdyti veiklas pagal mokyklos ugdymo planą, valandų paskirstymą dalykams ir klasėms, įgyvendinti FŠPU dailės dalykų programą, dalyvauti su mokyklos bendruomene susijusioje veikloje.
Darbo užmokestis: pagal Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą 2017-01-17 Nr. XIII-198 įstatymą su visais galiojančiais pakeitimais.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

 1. aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas;
 2. pedagogo kvalifikacija;
 3. kompiuterinis raštingumas, gebėjimas ugdymo procese taikyti informacines technologijas;
 4. privalo būti išklausę specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kursus mokytojams pagal Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. ISAK-2481 „Dėl Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų programos patvirtinimo“;

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Reikiamą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;
 5. Gyvenimo aprašymą;
 6. Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos žinių kursų išklausymą patvirtinančio dokumento kopiją;

Dokumentų originalai turi būti pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami atrankos dalyviui.

Dokumentai priimami: nuo birželio 30 d. iki liepos 14 d. imtinai.

Galimi dokumentų pateikimo būdai:

 1. siųsti elektroniniu paštu skenuotus adresu info@vainiuno.lt ;  
 2. pateikti asmeniškai, pristatant į mokyklos raštinę darbo dienomis nuo 9.00 iki 12.00 val. adresu Maironio g. 8, Palanga.  Pateikiami dokumentai turi būti sudėti į voką. Vokas užklijuotas ir ant jo užrašyta „Dailės (skulptūros, dailėtyros, piešimo) mokytojo atrankai“.

Atrankos būdas – pokalbis.

Atranka vykdoma pagal Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, bus informuojami asmeniškai ir kviečiami pokalbiui 2022 m. rugpjūčio 17 d. Palangos Stasio Vainiūno meno mokykloje.

Informacija teikiama tel. (8 460) 53030, el. paštu info@vainiuno.lt