VEIKLOS VERTINIMAS

PALANGOS STASIO VAINIŪNO MENO MOKYKLOS

2022-2023 M. M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMAS

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas yra sistemingas veiklos ir rezultatų naudingumo tyrimas, padedantis nustatyti, kaip pasiekiami mokyklos strateginio plano, metinės veiklos plano tikslai ir kokius tikslus mokykla gali keltis ateityje. Įsivertinimas atliktas vadovaujantis Palangos miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 2 d. sprendimu Nr. T2-239 1 punktu patvirtintu Palangos miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir jo teikėjų veiklos kokybės užtikrinimo tvarkos aprašu. 

Pagal gautus 2022 m. atlikto plačiojo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rezultatus – išvadas ir rekomendacijas bei suderinus su Mokyklos taryba, 2022-2023 mokslo metais pasirinkta vykdyti „Ugdymo pasiekimų ir pažangos srities“ giluminį veiklos kokybės įsivertinimą. Tyrimas vyko remiantis rodikliais: ugdymosi tikslai, pasiekimai ir jų vertinimas, asmenybės augimas, siejant ugdymą su gyvenimu, grįžtamasis ryšys. 

2022-2023 m. m. Mokyklos veiklos kokybės giluminį įsivertinimą vykdė mokyklos direktoriaus 2022 m. birželio 16 d.  įsakymu Nr. V-21 sudaryta mokyklos veiklos įsivertinimo darbo grupė: fortepijono vyresnioji mokytoja Edita Žeromskaitė, muzikos teorijos vyresnioji mokytoja Birutė Čepienė ir fortepijono mokytoja Reda Andriekutė. Darbo grupės veiklą koordinavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui Loreta Žulkuvienė.

Nustatytas įsivertinimo vykdymo laikas 2023 m. sausio 2 d. – 2023 m. kovo 1 d.

VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS

Ugdymosi tikslai, pasiekimai ir jų vertinimas

 1. 82% mokytojų, 89% tėvų (globėjų) teigia, kad Meno mokykloje ugdomos dalykinės (profesinės) kompetencijos. 69%  mokytojų, ir 55% tėvų (globėjų) pažymi, kad Mokykloje ugdomos bendravimo kompetencijos. Į klausimą ar mokykloje ugdomos socialinės emocinės kompetencijos teigiamai atsakė 44% mokytojų ir 49% tėvų (globėjų). 97% mokinių visiškai patenkinti, pasirinkta neformalaus (dailė, muzika) ugdymo kryptimi. Aukštas lygis.
 2. 27% mokytojų ir 13% tėvų (globėjų) teigia, kad tariasi dėl planuojamų ugdymo(si) tikslų kartą per pusmetį. Kartą per mėnesį dėl ugdymosi tikslų tariasi 0 % mokytojų ir 11% tėvų (globėjų). Žemas lygis.
 3. Į klausimą ar Meno mokykloje stebima ir vertinama kiekvieno vaiko individuali pažanga „Taip“ atsakė 88% mokytojų ir 62% tėvų (globėjų). Aukštas lygis.

Asmenybės augimas siejant ugdymą su gyvenimu

 1. % mokytojų, 73 %tėvų (globėjų) mano, kad priežastys ir lūkesčiai, nulėmę sprendimą lankyti Meno mokyklą yra vaiko noras, 36% mokytojų, 36 %tėvų (globėjų)  mano, kad formuojami pradiniai profesionalūs muzikos, dailės įgūdžiai. 79 % mokytojų, 47 %tėvų (globėjų) mano, kad tai tikslingas laisvalaikio užimtumas. Meno mokyklą vaikas lanko todėl, kad mokyklą lanko draugai, pažįstami, nori tėvai mano 59 % mokytojų, 6 % tėvų (globėjų).  43% vaikų puikiai ir 54% gerai supranta kodėl svarbu mokytis meno mokykloje ir kaip tai siesis su jų ateitimi.  Vidutiniškas lygis.
 2. 69% mokytojų, 91% tėvų (globėjų) mano, kad mokiniai Meno mokykloje  jaučiasi saugūs. 78% mokinių puikiai ir 22% mokinių gerai palaiko draugiškus santykius su kitais mokiniais, per pertraukas laikosi mokykloje nustatytos tvarkos, elgiasi drausmingai, mokykloje jaučiasi saugūs. Aukštas lygis.
 3. Iš apklausos matyti, kad reikalingas dailės priemones turi, bei jas atsineša į pamokas, teigia 95% tėvų, 50% mokytojų. 71%  mokytojų ir 94% tėvų (globėjų) teigia, kad vaikai turi muzikos instrumentus namuose. 61% mokinių visada turi visas pamokoms reikalingas priemones. Mokytojai teigia, kad kasdien, sistemingai pamokoms ruošiasi 17% mokinių, tėvų (globėjų) nuomone – 22% vaikų. Prieš pamokas ruošiasi 63% mokinių, tėvų (globėjų) teigimu – 44%. 21% mokytojų ir 17% tėvų (globėjų)  teigia, kad pamokoms vaikai ruošiasi tik savaitgaliais.  Mokosi tik pamokose – teigia 54% mokytojų ir 9% tėvų(globėjų). 68% mokinių teigia, kad pamokose dirbu stropiai ir netrukdau kitiems mokiniams. 55% mokinių teigia visada laiku atliekantys visas mokytojo skirtas užduotis, o 6% to padaryti nepavyksta. Vidutiniškas lygis.
 4. 40 % apklausoje dalyvavusių mokytojų ir  71% tėvų (globėjų) mano, kad vaikai džiaugiasi savo sėkmėmis mokykloje ir stengiasi įveikti ugdymosi sunkumus, dirba jiems priimtinu tempu. 37% mokinių puikiai sekasi imtis iniciatyvos idėjoms įgyvendinti. Vidutiniškas lygis.

Grįžtamasis ryšys

 1. 79% tėvų (globėjų) ir 92% mokytojų teigia, kad vaiko atsakingo ir sistemingo mokymosi rezultatai geriausiai atsiskleidžia dalyvaujant koncertuose, atsiskaitymuose, 75% dailės mokytojų ir 54% tėvų (globėjų) pritaria vaikų dalyvavimui dailės darbų peržiūrose, 38% mokytojų ir 40% tėvų (globėjų) – meniniuose kolektyvuose (ansambliuose, chore, orkestre ir kt.), 33% muzikos ir 75 % dailės mokytojų bei 35% tėvų (globėjų) – projektinėje, edukacinėje veikloje. Dalyvavimui konkursuose pritaria 50% mokytojų ir 44% tėvų(globėjų) bei rengiasi ir dalyvauja konkursuose, festivaliuose. Mokinių teigimu koncertuose, atsiskaitymuose, dailės darbų peržiūrose, meniniuose kolektyvuose (ansambliuose, chore, orkestre ir kt.) ir projektinėje, edukacinėje veikloje noriai dalyvauja ir sekasi puikiai 48%, stengiasi dalyvauti ir sekasi gerai 46 %, nesiseka 6% mokinių. 95%  muzikos klases lankančių mokinių tėvų (globėjų) 68% dailės klases lankančių mokinių tėvų (globėjų) dalyvauja vaikų meniniuose renginiuose mokykloje. Vidutiniškas lygis.
  1. Priežastys dėl kurių praleidžiamos pamokos dažniausiai yra pateisinamos (liga ir kt.) teigia 64% mokinių ir 78% tėvų (globėjų), 59% mokytojų. 30% mokinių ir 24% tėvų (globėjų) teigia, kad pamokas tenka praleisti dėl kitų būrelių lankymo. 14% mokytojų ir 5 % tėvų (globėjų) nuomone pamokas vaikai praleidžia dėl tingėjimo, motyvacijos stokos. Aukštas lygis.
  1. 92% mokytojų ir 74% tėvų (globėjų) teigia, kad tinkamiausia bendradarbiavimo ir bendravimo forma su ugdytinių tėvais yra individualūs pokalbiai. Informacijai teikimui per elektroninį dienyną pritaria 2% mokytojų ir 16% tėvų (globėjų). 42% mokytojų ir 50% tėvų (globėjų) teigia, kad glaudesnio ryšio tarp mokyklos bendruomenės narių (tėvų-mokytojų- mokinių) efektyviausia forma yra informacija internete, o 46% mokytojų ir 49% tėvų (globėjų) mano tinkamiausi yra tėvų susirinkimai mokykloje. Vidutiniškas lygis.
  1. Ar, Jūsų nuomone, vertinimas pažymiais 1-3 klasėse (pradinio ugdymo Meno mokyklos etape) yra reikšmingas ir reikalingas, siekiant vaiko asmeninės pažangos 18 % apklausoje dalyvavusių mokytojų, 35 % tėvų (globėjų)  atsakė – taip reikalingas ir reikšmingas. 46% apklausoje dalyvavusių mokytojų, 30 % tėvų (globėjų)  atsakė, kad vertinimas reikalingas tik iš dalies. 36% mokytojų, 33% tėvų (globėjų) mano, kad nereikalingas ir nereikšmingas. Vidutiniškas lygis.
  1.  

Išvados. Stiprieji veiklos aspektai.

Išanalizavus ir apibendrinus pasirinktos „Ugdymo pasiekimų ir pažangos srities“ giluminį veiklos kokybės įsivertinimą, galima daryti išvadas, kad stipriosios  Mokyklos veiklos pusės yra šios:

 • Ugdomos dalykinės (profesinės) pasirinktos meno srities kompetencijos, bendravimo kompetencijos. (Aukštas lygis) Mokytojai supranta ir įgyvendina nuostatą nuolat mokytis, reflektuoja savo veiklą, atpažįsta, įvairiais būdais ir formomis tobulina savo dalykines, pedagogines ir bendrąsias kompetencijas. 2022 metais 40 mokyklos mokytojų ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui dalyvavo 2027 dienų kvalifikacijos tobulinimui skirtuose renginiuose. Mokykloje planingai vyksta mokytojų metodinė veikla, kurią organizuoja metodinė taryba ir metodinės grupės;
 • Meno mokykloje stebima ir vertinama kiekvieno vaiko individuali pažanga. (Aukštas lygis). Ypač didelis dėmesys skiriamas mokinių įsivertinimui. Mokytojai vykdo individualios vaiko pažangos stebėseną pagal Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos pažangos vertinimo aprašą, patvirtintą Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos direktoriaus 2022 m. birželio 12 d. įsakymu V-20. Atskiri mokytojai taiko kaupiamąjį vertinimą. Muzikos dalykų mokytojai kiekvieno pusmečio pabaigoje vykdo mokinių pasiekimų refleksijas, aptaria mokinių pažangą, įvardija pasiekimus. Mokinių įsivertinimui naudojami įvairūs metodai- pokalbiai, testai, anketinės apklausos, savo darbų pristatymai, refleksija po koncerto ar konkurso. Dauguma mokinių geba įsivertinti savo pasiekimus, reflektuoja pamokos metu, mokosi atpažinti įsivertinti pažangą;
 •  Meno mokykloje mokiniai jaučiasi saugiai. (Aukštas lygis). Didelis dėmesys kreipiamas į mokinių savijautą mokykloje, mokyklos bendruomenės tarpusavio santykius. Siekiama, kad kiekvienas bendruomenės narys jaustųsi vertingas, reikalingas ir saugus. Mokytojai savo pamokose siekia sukurti saugią, mokinio emocinį, intelektualinį vystymąsi palaikančią ugdymo(si) aplinką;
 •  Apibendrinus apklausos rezultatus galima teigti, kad mokiniai be pateisinamos priežasties pamokų nepraleidžia. Praleistos pamokos yra pateisinamos. (Aukštas lygis).

Rekomendacijos mokyklos veiklai tobulinti.

1. Siekiant aukštesnės ugdymo(si) kokybės vienyti mokyklos administracijos, mokinių, jų tėvų(globėjų), pedagogų, bendradarbiavimą, 2-3 kartus per metus vykdyti   trišalius susitikimus mokytojas – mokinys – tėvai(globėjai). Susitikimuose aptarti konkrečius rūpimus klausimus, susitarti dėl individualių ugdymosi tikslų, uždavinių, dėl atskirų ugdymo(si) etapų užduočių apimties, aptarti kitas aktualias temas.

2. Mokyklos metodinėje taryboje aptarti ir apsispręsti dėl bendravimo ir bendradarbiavimo su mokinių tėvais(globėjais) formų. Spręsti, kaip nuolat, įvairiais lygmenimis ir būdais informuoti apie mokinių pasiekimus, mokyklos veiklą, įtraukti į aktyvų dalyvavimą mokinių ugdymo procese, renginių organizavimą.

3. Mokyklos metodinėje taryboje spręsti klausimą dėl 1-3 klasės mokinių, pasirinkusių  muzikavimo dalykus, vertinimo balais (10-ies balų sistemoje) tikslingumo.

4. 2024 metais iki gegužės 1 d. atlikti platųjį Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimą siekiant išsiaiškinti tobulintinas sritis.

Palangos Stasio Vainiūno meno mokyklos 2022-2023 m. m. veiklos kokybės įsivertinimui pritarta Mokyklos tarybos nutarimu 2023-05-26 protokolo Nr. V5-3

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui                                          Loreta Žulkuvienė